Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Възражение за нищожност на договора при противоречието му със закона

Законът за задълженията и договорите/ЗЗД/, в своя чл. 26, ал.1, посочва че договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, са нищожни. Според правната теория, недействителността на договорите бива два вида – поправима и непоправима. Отстранимите пороци в сделките и договорите правят последните унищожаеми – т.е. порокът може да бъде саниран, така че да произведе желаните от страните правни последици. Тези договори обаче, които съдържат уговорки, които противоречат на закона, или го заобикалят, или накърняват добрите нрави, които касаят неоткрити наследства, както и тези договори, които имат невъзможен предмет, липсва съгласие за сключването им от някоя от страните, или не са сключени в изискуемата от закона форма, или липсва основание за сключването им. Недействителни, от категорията на нищожните, са и привидните договори – т.е. тези, които са сключени единствено, за да прикрият истинския договор, сключен между страните.

В случай, че се окажете страна по договор, който е в противоречие „със закона”, както посочва Закона за задълженията и договорите и сте получили искова молба, то в срока й за отговор по чл. 131, ГПК, можете да релевирате възражение срещу предявения иск и фактите, на които той се основава. Важно е да се знае, че с изтичането на едномесечния срок за депозиране на отговор на получената искова молба, всички правоизключващи, правоунищожаващи, правопогасяващи и правоотлагащи възражения се преклудират – т.е. не могат да бъдат наведени по-късно в съдебното производство, тъй като обстоятелствата са известни на страната по договора и ответник по делото, същата ги е знаела и е можела да ги релевира своевременно. Съдът не може и служебно да следи и констатира нищожността, освен в случаите, когато основанието за нищожност е пряко установимо от договора. Ако възражението за нищожност на договора бъде направено след изтичането на срока по чл. 131, ал.1, ГПК, то ще се счита от съда за преклудирано.

При всички случаи, когато получите искова молба, независимо от предмета на предявения иск, следва да потърсите адвокатска защита, предвид спецификата на воденето на съдебен процес. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация.