Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Встъпването на подпомагаща страна в делото – третото лице в производството

Встъпването на подпомагаща страна е средство за защита на третото лице срещу неблагоприятните последици, които биха могли да настъпят спрямо него, вследствие на неправилно решение по висящия спор, поради което то има право да участва в образуваното преди това исково производство. Конституирането на трето лице помагач има за цел да обвърже третото лице – помагач в отношенията му със страната, на която помага, със задължителната сила на мотивите. При недопускане на трето лице помагач в процеса, производството между главните страни продължава, а постановеното по спора решение няма да притежава установително действие в отношенията между недопуснатото трето лице и главната страна. Трето лице има интерес да встъпи в чужд процес, на първо място, когато по изключение силата на решението се разпростира и спрямо третото лице. Налице е интерес от допълнително встъпване и когато неблагоприятното решение спрямо подпомаганата страна може да послужи като повод тя да предяви иск срещу третото лице. На последно място, интерес е налице когато има опасност да се затрудни или усложни защитата на правата на третото лице при неблагоприятно решение спрямо подпомаганата страна, когато от третото лице се претендира същото право, което е предмет на спорa.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по даден казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и имащ опит в процесуалното представителство.