Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Временно удостоверение

Временното удостоверение следва да възпроизвежда и съдържанието на акцията, която замества, тъй като до издаването й изпълнява нейните функции. Както е посочено в Коментар на Търговския закон на проф. Огнян Герджиков, освен предвидените в закона функции да удостоверява членството в дружеството и да легитимира приносителя си като притежател на акцинерните права, временното удостоверение служи и като разписка за направената от акционера имуществена вноска. Поради това удостоверението е само поименно, като по аргумент от чл. 187, ал. 2, във вр. с чл. 185, ал. 2 от Търговския закон /ТЗ/, то не може да бъде такова на приносител. Целта на нормотвореца е да се осигури заплащането на пълния размер на дължимата вноска, тъй като по принцип при учредяването на дружеството акционерите правят частични вноски. Това следва от разпоредбите на чл. 174, ал. 1, т. 3 и чл. 178, ал. 3 от ТЗ, т.е. необходимо е да се знае притежателят на временното удостоверение дали е внесъл пълния размер от дължимата се вноска или само част от нея, което е невъзможно, ако удостоверението е на приносител. В потвърждение на този извод е и разпоредбата на чл. 179, ал. 1, изр. 2 от ТЗ, която задължава дружеството да води книга за временните удостоверения, без да прави разлика дали издаваните от дружеството акции са такива на приносител или поименни. В тази връзка са и постановените – определение № 247/23.04.2009 г., постановено по ч.т.д. № 79/2009 г. по описа на ВКС, ТК, II т.о., решение № 137/31.03.2005 г., постановено т.д. № 635/2003 г. по описа на ВКС, ТК, I т.о., решение № 34/31.03.2005 г., постановено по т.д. № 415/2004 г. по описа на ВКС, ТК, II т.о., решение № 43/15.05.2015 г., постановено по т.д. № 892/2014 г. по описа на ВКС, ТК, II т.о. и решение № 1024/12.12.2005 г., постановено по т.д. № 289/2005 г. по описа на ВКС, ТК.

В случай, че имате нужда от правен съвет относно дружества, акции на приносител и временни акции, то най-добре е да се обърнете към адвокат, занимаващ се с търговско право.