Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Временен път. Задължението на собственика на служещия и господстващия имот

Сервитутът за временен път е за достъп до господстващия имот с транспортни средства и от неограничен брой лица и е с по-широко съдържание от този за преминаване през чужд имот, който не осигурява транспортен достъп и е в полза единствено на господстващите имоти.

Собственикът на служещия имот (този, върху който е учреден сервитута, респективно през който преминава временния път) запазва правата си върху него, но е длъжен да търпи или да не върши онова, което притежателят на сервитута има право да прави или да му забрани. С действията си той не трябва да препятства упражняването на сервитута (така например не може да застрои частта от имота, през която се упражнява правото на преминаване), но не е длъжен и да участва в поемането на разноските по упражняването на сервитутното право.

Задължението на собственика на служещия имот е за бездействие. Поемането на задължение за положително действие противоречи на същността на сервитута като ограничение на собствеността върху служещия имот.

Задължението на собственика на имота, в полза на когото е учреден сервитута е за щадящо упражняване на поземления сервитут. При упражняването на сервитута неговият титуляр следва да се съобразява с интересите на собственика на служещия имот, като „при спазване на вплетените в поземления сервитут интереси на собственика на господстващия имот, интересите на собственика на служещия имот се ограничават в минимума на непременно необходимото”. Собственикът на господстващия имот не може да забрани извършването на работи в служещия имот, които създават известни промени в начина на упражняване на сервитутното право, без обаче да го затруднят чувствително.

Временният път се използва до откриване на нова улица съгласно ПУП. С нейното откриване заповедта за прокарване на временен път прекратява своето действие, като не е необходимо издаването на изрична заповед за нейната отмяна.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по казус, свързан със сервитут следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с вещно право.