Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Съгласно чл.59, ал.1, чл.61, ал.1 и чл.63, ал.1 ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, установява се ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в ТР и РЮЛНЦ. За вписване на тези обстоятелства в АВп, ТР, е утвърден образец на заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици (чл. 6, ал. 1 от Наредбата).

По силата на чл. 63, ал. 5 ЗИМП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или 2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

В § 2, ал 1 от ДР на ЗМИП се съдържа легална дефиниция на „действителен собственик“: физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност. Предвидени са и условията, на които следва да отговаря действителният собственик по отношение на корпоративните юридически лица – физическо лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на ЕС или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

От цитираните приложими норми на ЗМИП се извежда категоричен извод, че на вписване подлежат действителните собственици – физически лица, които в крайна сметка притежават или контролират съответното търговско дружество, но не и липсата на такива, тъй като зад всяко юридическо лице 100 % стоят реално физически лица, но не във всички случаи те се установяват от вписванията по съответната партида, респ. по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания.


Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право .