Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Влязло в сила решение. Влязла в сила заповед за изпълнение

Характерно за влязло в сила решение е неговото установително действие в отношенията между страните – след влизане в сила на решението страните не могат да продължават спора. Правното положение е установено и страните са длъжни да съобразяват своето поведение с решението. Те не могат да се позовават на факти и обстоятелства възникнали до приключване на устните състезания по делото, след които решението е влязло в сила – такива факти са преклудирани. Изключение представляват институтите на отмяна на влязло в сила решение и случаите, когато след устни състезания са настъпили нови факти, даващи право на нов иск за спорното право.

Аналогично е положението при влязла в сила заповед за изпълнение. Съгласно практиката на Върховния Касационен Съд длъжника по заповедта не може да оспорва вземането с възражения основани на факти или обстоятелства, които са му станали известни или са могли да му станат известни до изтичане на срока за възражение по чл. 414 Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Следователно влязлата в сила заповед има установително и преклудиращо действие. Осъдителните решения имат изпълнителна сила, каквато имат и заповедите за изпълнение по чл. 420 ГПК (след влизането им в сила) и тези по чл. 417 ГПК. Както при съдебните решения, така и по отношение на заповедите има възможност за преразглеждане на съществуването или дължимостта на вземането само на строго лимитирани основания – по реда на чл. 423 ГПК (аналогичен на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК), чл. 424 или чл. 439 ГПК. Редът по чл. 439 ГПК е приложим при нововъзникнали обстоятелства, които както при съдебните решения могат да се релевират чрез иск щом са настъпили след приключване на устните състезания и съответно не се преклудират. Основанията по чл. 424 ГПК са аналогични на основанията за отмяна на влезли в сила решения по чл. 303, ал. 1, т. 1 с особеност, че се релевират по исков ред. Следователно законодателят е придал на влязлата в сила заповед за изпълнение характера на влязло в сила решение за вземането, защото е ограничил нейното атакуване до степен в каквато е ограничено и атакуването на влезли в сила решения.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.