Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Влязло в сила неприсъствено решение

Защита срещу влязло в сила неприсъствено решение

 

Способите за защита срещу влязлото в сила неприсъствено решение са регламентирани в разпоредбата на чл.240 ал.1 от ГПК /извънреден извънинстанционен способ за отмяна на решението/ и в разпоредбата на чл.240 ал.2 и ал.3 от ГПК /чрез предявяване на нов иск относно същото право при наличие на определени предпоставки/. Съгласно разпоредбата н чл.240 ал.1 от ГПК, в 1-месечен срок от връчване на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна. Основанията за отмяна на влязло в сила неприсъствено решение, чрез извънредните средства за отмяна са изчерпателно изброени в три точки на посочената разпоредба, като всички са свързани с допуснати нарушения на процесуалните правила от първостепенния съд, довели до лишаване на страната от възможност да участва в делото, изразяващи се в следното: 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание; 2. невъзможност страната да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства; 3. невъзможност страната да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В конкретния случай се поддържа осъществяването на първата хипотеза, а именно – ненадлежно връчване на преписа от исковата молба и на призовките за съдебното заседание.

В производството по чл.240 ал.1 от ГПК въззивният съд не действа като инстанция по същество, а правомощията му се заключват в произнасяне само по наведените от страната доводи за наличие на някоя от съдържащите се в нормата хипотези, довела до лишаването й от възможността да участва в съдебното производство по делото.

 Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.