Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Влязла в сила присъда за гражданско-правните последици от престъпление

Значението на влязла в сила присъда за гражданско-правни последици от престъплението

Съгл. чл.300 от ГПК: „Влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.”
Освен с принципа за правна сигурност, чл. 300 от ГПК кореспондира и с принципа за процесуална икономия. Установените с влязла в сила присъда факти относно деянието, противоправността му и вината да бъдат втори път установявани при разглеждането на гражданския иск за вреди от същото деяние. В практиката обаче има случаи, когато след оправдателна присъда, логическата и правна хармония може да бъде нарушена от възможността за доказване на престъплението и на деликта.
Различни презумпции, действащи в наказателния процес и при непозволено увреждане, са свързани и с различни стандарти при доказване на елементите на престъплението и на деликта.
Възможно е събраните в наказателния процес доказателства да не достигат за доказване на вината на подсъдимия „по несъмнен начин”, но при действието на презумпция за вина съгл. чл.45, ал.2 от ЗЗД, те да установяват непозволено увреждане в гражданския процес. Допустимо е пострадалият да предяви само граждански иск и тъй като при доказване на елементите на деликта и престъплението съгл. действието на презумпцията за вина по чл.45, ал.2 от ЗЗД, шансовете за присъждане на обезщетение за вреди от деянието биха били значително по-големи.

Пострадалите от най-тежките деяния – престъпленията от общ характер, са поставени в условие да доказват основателността на иска за обезщетение в зависимост от това дали прокуратурата може да докаже престъплението. Пострадалите от престъпления от общ характер не могат самостоятелно да доказват вредите от деянието.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за значението на влязла в сила присъда за гражданско-правните последици от престъплението. За юридическа помощ по подобен казус е най-добре да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право и/или деликтно право.