Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Търговска марка. Видове търговски марки.

Търговската марка е предмет на законодателна регламентация в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Правото върху търговска марка включва признатата и гарантирана от закона възможност за носителя на това право да използва дадена търговска марка в определени предели. Правото върху търговска марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да използват в търговската си дейност без негово съгласие (чл.13, ал.1 ЗМГО).

Правото върху търговска марка в Република България се придобива чрез регистрация, която се извършва в Патентното ведомство след провеждане на регламентирана процедура. Започва с подаване на заявка от лицето, което желае да регистрира марка. Ако се установи, че са налице законовите основания, Патентното ведомство взема предварително решение за регистрация. Това се съобщава на заявителя и се предоставя тримесечен срок за внасяне на дължимите държавни такси за регистрация и публикация, съгласно чл.36, ал.2 ЗМГО. След внасяне на таксите, решението за регистрацията става окончателно, заявената търговска марка получава регистров номер и бива вписана под него в Държавния регистър на марките. В едномесечен срок след вписването Патентното ведомство издава на заявителя свидетелство за регистрация.

Правомощията, произтичащи от правото върху търговска марка, имат имуществен характер. Отделните правомощия възникват в строго определена последователност, като някои от тях възникват от момента на заявяването, други – от момента на регистрацията, а трети – от датата на публикацията на регистрацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Характерно за регистрацията на една търговска марка е, че действа само за определена територия, за определен период от време и по отношение на определен кръг от стоки и услуги.

Според обекта на маркиране, марките могат да бъдат разделени на марки за стоки и марки за услуги.

Според вида на знака, съставляващ търговска марка, могат да се разграничат: словни марки, образни (фигуративни) марки, релефни (пространствени) марки, звукови марки, комбинирани и др. марки.

Според предназначението си търговските марки биват реални, защитни и запасни. Реалните марки са тези, които биват използвани за означаване на стоките или услугите на даден търговец. Запасните марки са тези, които се регистрират, но не се използват, тъй като се държат в резерв за евентуално лансиране на пазара. Защитните марки се регистрират единствено, за да се пречи на конкуренцията да се доближи да основната и реално използвана търговска марка.

Според обхвата търговските марки се делят на фирмени и за конкурентни стоки или услуги, като фирмената търговска марка се употребява върху цялата продукция на определено предприятие, а паралелно с нея се използват отделни марки за групи от  изделия или услуги.