Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Вземания на кредитори при несъстоятелност

Вземания на кредитори възникнали след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност

 

Съгласно разпоредбата на чл.639 от Търговския закон /ТЗ/, кредиторите, чиито вземания са възникнали след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност получават плащане на падежа, а когато не са получили плащане на падежа, те се удовлетворяват по реда на чл.722, ал.1 ТЗ. Щом кредиторът е получил при тази хипотеза плащане на падежа, с плащането се погасява именно платеното задължение. Тъй като вземането на кредитора е вече удовлетворено, няма основание за друго удовлетворяване, а именно – по реда на чл.722, ал.1 ГПК. По този ред се удовлетворяват само вземания, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и тези, възникнали след тази дата, които обаче не са получили плащане на падежа. Това правило важи за всички вземания, като е без значение дали вземането е публично или не. Няма и как с извършеното плащане кредиторът, който и да е той, да погасява по-стари вземания. Тези вземания би следвало вече да се предявени, евентуално – приети със списъка на приетите вземания, като тяхното удовлетворяване може да стане само в рамките на производството по несъстоятелност по реда на чл.722, ал.1 ГПК. Ако пък вземанията не са били предявени, те се погасяват съгласно чл.739, ал.1 ТЗ. Изключено е при това положение кредитор по собствена преценка да пренасочва извършено за сметка на длъжника плащане на вземане, възникнало след датата на откриване на производството по несъстоятелност, за погасяване на друго негово вземане, възникнало преди тази дата, независимо дали го е предявил или не, както и дали то е било прието или не в същото производството.

Разпоредбите на чл.169 ДОПК са неприложими в производството по несъстоятелност. Те не изключват приложението на чл.639 ТЗ, тъй като именно ТЗ представлява специалният закон за производства по несъстоятелност. Като цяло юридическата материя, свързана с несъстоятелността е доста сложна, поради което по такива въпроси е добре да се консултирате с адвокат, занимаващ се с търговско право. Чл.169 ДОПК урежда последователност на погасяванията на публични вземания до и след започване на принудителното им събиране по реда на този закон, така че той е специален само за изпълнение по ДОПК, но не и за универсалното принудително изпълнение, каквото е производството по несъстоятелност по ТЗ.

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за несъстоятелността на търговските дружества. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право и по-специално с несъстоятелност.