Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Важно ли е да се пазят оригиналите на документи ?

Колко е важно да се пазят оригинали на документи с оглед доказване в евентуален съдебен процес

 

Често пъти за провеждането на един успешен исков процес е необходимо да бъдат представени множество документи, доказващи основателността на претенцията. Това се наблюдава по отношение на определени спорове, при които формалността, писменият белег е обуславящ изхода на делото. Гражданският процесуален кодекс установява такова императивно изискване в случаите, касаещи установяване на правни сделки, за чиято действителност се изисква писмена форма на документа; когато се опровергава съдържанието на официален документ; когато се установяват обстоятелства, за които се изисква писмен акт; както и когато се установяват договорни отношения на стойност повече от 5 000 лева; когато се касае за погасяване на възникнали с писмен акт парични задължения; когато се установяват писмени съглашения, в която страната, която иска свидетелите, е участвала и последната хипотеза – когато се опровергава съдържанието на изходящ от страната частен документ.

Във всички посочени случай, гражданското съдебно производство ще се развие, ако бъде представен писмен документ. Важно е да се знае, че представянето на ксерокопие не винаги е допустимо, тъй като дори и да е заверено за вярност с оригинала, то по искане на съда, ще е задължително да бъде представен оригинален екземпляр на документа. Възможност едната страна да поиска от съда да задължи противната страна да представи оригинал, е предвидена в разпоредбата на чл. 190 от ГПК. В случай, че страната не се съобрази с разпореждането на съда, то действията й могат да доведат до прилагането на разпоредбата на ГПК, която гласи, че съдът може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати доказателства. Т.е. дори и правото да е на Ваша страна и да имате годно основание за доказване на предявения от Вас иск, то производството може да завърши с решение на съда, което да е в полза на другата страна.

Като извод, следва да се изтъкне важността на оригиналните екземпляри на документи – платежни, касови/фискални бонове, трудови договори, разписки за погасени задължения и пр. и тяхното надлежно съхранение. В случай, че имате намерение да предявите иск или пък получите искова молба, то най-добре е  да потърсите адвокатска защита  с оглед спецификата на гражданското съдопроизводство и процесуално представителство по граждански или търговски дела.