Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Актовете в производството по несъстоятелност се обявяват в Търговския регистър

Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 2 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща както вписаните обстоятелства по чл.4 от ЗТР, така и обявените актове по чл.5 от същия закон, на които по силата на закон е дадена публичност.  С  публичност се ползват само актовете обявени в търговския регистър. Само обявяването осигурява публичност на обявения акт /чл. 9, ал. 1 ЗТР/, защото докато при вписването се въвежда информация само за подлежащите на вписване обстоятелства, при обявяването на актовете по чл. 5 ЗТР в регистъра се пренася тяхното съдържание.

Търговският регистър е публичен, общодостъпен и съдържа пълна актуална и точна информация, както за статута на търговеца, така и за производството по несъстоятелност, включително провежданите по него действия от страна на съда и синдика. Актовете в производството по несъстоятелност намират проекция в регистъра и логично, съобщенията във връзка със събрания на кредиторите, също се обявяват по партидата на длъжника. Създадено е обосновано със законодателни промени в Търговския регисър доверие на кредиторите в отразените в регистъра данни относно търговците, респективно длъжника в производството по несъстоятелност.

Предвиденото в чл.679 ал.3 ТЗ обнародване на призовката в Държавен вестник следва да се тълкува корективно, с оглед по-новата редакция на общото правило за призоваване по чл.619, ал.3 ТЗ и аналогично на уведомяването на кредиторите за събрания, насрочени от съда. Това тълкуване би било в синхрон с нормата на чл.679, ал.2 ТЗ, въвеждаща инструктивен краен срок за разглеждане на искането и е възприето като допустимо в практиката на съдилищата от Варненския апелативен район (Определение № 221/ 18.04.2012 г. на ВнАС по ч. в. т. д. № 221/ 2012г., с което е потвърдено определение, постановено в производство, проведено след такова уведомяване).

В случай, че имате въпроси или Ви предстои дело, свързано с несъстоятелност, то най-добре е да се консултирате с адвокат, който се занимава с търговско право. Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За оказване на правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация.