Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатска защита при държане на наркотични вещества

Съгласно легалната дефиниция на понятието престъпление по смисъла на чл.9, ал.1 от Наказателния кодекс /НК/, същото представлява общественоопасно деяние, физическата страна на което се изразява под формата на действие или бездействие, извършено е виновно, противоправно е и е обявено от закона за наказуемо. Видно от ал.2 на цитираната правна норма, законодателят изключва противоправността на деянието, което макар формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Разпоредбата на чл.9, ал.2 НК е с универсална приложимост. Тази норма има своето систематично място в Общата част на НК, поради което е приложима за всяко едно престъпление предвидено в Особената част на наказателния закон на Република България, както многократно и категорично е приемал в своите съдебни актове Върховния Касационен Съд на Република България. Единственият критерий е характерът и степента на обществената опасност на съответното деяние, като понятието за последната е дефинирано легално в разпоредбата на чл. 10, ал.1 НК и именно тя е основанието за обявяване на дадено деяние за противоправно и наказуемо, тъй като представлява негово иманентно, вътрешно присъщо свойство, което съществува независимо в обективната действителност.

Несъмнено разпоредбата на чл. 354а от НК защитава важни обществени отношения, свързани със здравето на гражданите. Тяхната значимост е преценена принципно от законодателя при криминализиране на държането на високорискови наркотични вещества. Законът не прави разлика за вида на инкриминираното наркотично вещество, но високорисковите видове наркотични вещества са изчерпателно посочени в закона. За да бъде определено като престъпно обаче конкретното поведение, то трябва да покаже типичната за този вид прояви степен на засягане на обекта на деянието, с което да обоснове използване на санкционните средства на наказателното право и да ги направи обществено приемливи.

В тези случай, за да се избегне или минимализира наказателната репресия, когато тя не е обществено оправдана, е необходима своевременна и компетентна адвокатска защита.