Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Акции. Прехвърляне на акции.

Акционерното дружество e вид капиталово дружество, чийто капитал е разделен на акции. Акционери могат да бъдат както физичеки, така и юридически лица записали акции от капитала му. Разпоредбата на чл.175, ал.1 от Търговския закон дава легално определение на понятието – това е ценна нна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Като ценна книга (ЦК), акцията материализира членственото правоотношение между нейния притежател и дружеството. Акцията има императивно определени в чл.183, ал.1 ТЗ реквизити – означението “акция”, вида на акцията, номер на купюра, поредни номера на включените в нея акции, фирмата и седалището на АД, размера на капитала, общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния им строеж, купоните и техния падеж, подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията.
В практиката акции не се печатат често, поради финансови съображения- печатането се осъществява от лицензирана печатница, професионален дизайн, специална хартия с вградени защити и др. Съгласно разпоредбата на чл.167 ал.1 от ТЗ, вместо печатане на акции, акционерите получават срещу направените вноски за сметка на записаните акции временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Съдържанието на временното удостовремение следва да отговаря на съдържанието на акцията, предвид че се издава, за да изпълнява нейните функции. Временното удостоверение също е ценна книга.
Първото деление на акциите – налични и безналични, в зависимост от това дали дали акцията съществува като документ или не. Наличните акции от своя страна са два вида – поименни и на приносител, в зависимост от начина за прехвърлянето им. При поименните акции името на първия собственик е написано върху лицевата им страна. Прехвърлянето става с джиро и следва това прехвърляне се отразява в книгата на акционерите на съответното дружество. Другият вид акции са акциите на приносител, наричани също „анонимни акции”, предвид че върху тях не се записва името на техният първи притежател. Тези акции се прехвърлят с просто предаване и този, който упражнява фактическата власт, той е титуляр на правата по акцията. Акциите на приносител трябва да се предадат фактически на новия приобретател. Не се осъществява вписване в книга на акционерите. При акциите на приносител не се знае кой е титулярът и за това законът не допуска издаване на такива акции срещу частична вноска, защото не се знае от кого може да се търси вземането.
По отношение на безналичните акции, тяхното издаване и разпореждане, необходимо да се направи нарочно вписване в специална Книга за безналичните акции, която се води към Централния депозитар. Вписването в тази книга е елемент от фактическия състав и е необходимо, за да се породят правните последици на издаването или прехвърлянето на този вид акции. При безналичните акции отново има документи – депозитарни разписки, които не са ценни книжа и имат само удостоверително значение. В случай на промяна на собствеността – депозитарната разписка следва да се унищожи и се издава нова на новия акционер. Разпореждането с безналични акции се извършва с цесия и следва да се впише в Централния депозитар.
Съществуват и винкулирани акции – това са поименни акции, при които акционерът не може да ги прехвърля свободно на трети лица, а следва да ги предложи на другите акционери.
Всеки вид акции се характеризира с четири вида стойности: номинална, емисионна, пазарна и балансова стойност. Номинална е стойността, числото, записано върху самата акция. Акционерното дружество може да издава акции само с еднаква номинална стойност. Емисионната стойност е сумата, която акционерите се задължават да заплатят, за да придобият акцията. Емисионната може да бъде равна или по-голяма от номиналната стойност. Пазарна е стойността, на която акцията може да се продава на трети лица или на фондовите борси, а балансовата е равна на стойността на имуществото, което съответства на акциите.
В случай, че имате нужда от правна помощ относно търговски дружества или търговия с акции, то следва да се обърнете към квалифициран и опитен адвокат, занимаващ се с тази материя.