Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Съществени условия на предварителния договор. Обявяване на договора за окончателен.

Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор. Когато предварителният договор е за продажба, съществените условия са относно вещта и цената. Точно описание на имота е необходимо при извършването на нотариална сделка, която има за предмет отделни имоти с оглед вписването й в нотариалните книги, а пълно е описанието на имота, когато са посочени поне три граници (в районите, в които има влязла в сила кадастрална карта е необходимо и посочването на идентификатор). В предварителния договор е нужно описание на имота,  достатъчно за неговото индивидуализиране с оглед на обстоятелствата и отношенията между заинтересованите при извършването на сделката. Точно описание на имота е необходимо в диспозитива на съдебното решение по иска за обявяване на договора за окончателен или по иска за собственост, поради което такова трябва да е описанието в исковата молба, която може да бъде коригирана и уточнявана в хода на производството по делото (напр. когато в хода на производството по делото е влязла в сила кадастрална карта). В този смисъл е Решение № 514 от 6.12.2011 г. на ВКС постановено по гр.дело № 905/2010 г., ГК, докладчик Борислав Белазелков.

При постановяване на положително решение по чл.19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, което замества окончателния договор, съдът възпроизвежда съдържанието на предварителния договор. Под съдържание на договора обаче следва да се разбира уговореното, правата и задълженията, а не буквалното описание на продаваемия имот. При тълкуване на договора, включително в описателната част, се изхожда и от неговата цел /в този смисъл е Решение № 140 от 9.05.2012 г. на ВКС по гр.дело № 832/ 2011 г., ГК, докладчик съдията Емил Томов/.

В случай, че имате въпроси относно предварителен договор или Ви предстои да закупите недвижим имот, то най-добре е да се консултирате с адвокат, който се занимава с право в сферата на недвижимите имоти.