Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Трудова злополука – производство и ред на защита

Често пъти, по време на работния ден и в рамките на работното време, както и на път за работа или по време на прибиране, на работника/служителя от работа към дома, се случват инциденти, водещи до причиняване на травми и наранявания. В такъв случай има предвиден законодателен ред, според който осигурителят – т.е. търговското дружество-работодател, с което се намирате в трудово правоотношение, следва да подаде декларация за трудова злополука, а териториалното поделение на НОИ да издаде решение, с което да приеме случилото се за трудова злополука или респ. да отхвърли с определени мотиви. Представя се болничен лист, издаден от лекуващия лекар или зъболекар, Лекарските консултативни комисии (ЛКК), от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) след клиничен преглед с оглед да бъде установена неработоспособността на лицето, както и причинната връзка с конкретната злополука. В случай, че вследствие на трудовата злополука, настъпи смърт, то тя се установява от лекаря, който я е констатирал чрез съобщение за смърт, въз основа на което органите по гражданска регистрация, в рамките на 48 часа издават Акт за смърт.

Редът се предвижда от Кодекса на социално осигуряване, а дефиницията на това кое е трудова злополука е дадена в разпоредбата на чл. 55. Редът се предвижда в следващите разпоредби и съгласно тях следва да се депозира декларация от работодателя до Националния осигурителен институт в което да се посочат начинът на причиняване на увреждането, длъжността на лицето, мястото и времето през което е причинена травмата и данни за работодателя. Наличието на декларирана трудова злополука е основание да бъде предявен иск за обезщетяване на причинените вреди против работодателя или застрахователя, поради което правото да се декларира злополуката имат пострадалият и неговите наследници, но в срок от една година.

Възможно е, ако има спор или неясноти в механизма на причиняване или друго обстоятелство, свързано със злополуката, да се проведе разследване от осигурителя. Извършва се от комисия, назначена от работодателя, а резултатите се оформят в протокол. Разследване може да бъде извършено и от държавните контролни органи, осъществяващи инспектиране на труда – това са териториалните поделения на НОИ. Отново бива назначава комисия, която изследва фактите и обстоятелствата, свързани с осъществяването на злополуката, като проверката завършва с протокол. Последният подлежи на обжалване от страна на пострадалия или неговите наследници, в случай на несъответствие или несъгласие.

В края на процедурата по деклариране на трудовата злополука, длъжностно лице от ТП на НОИ, въз основа на събраните и изготвени документи в досието на осигурения, издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова. Разпореждането подлежи на обжалване в 14-дневен срок както от пострадалия, така и от наследниците му в случай на смърт, а компетентен да се произнесе е административният съд. Производството, както пред НОИ, така и съдебното такова, са строго специфични. Провеждат се по реда на Административнопроцесуалния кодекс, поради което се изисква специфична юридическа компетентност.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по трудово-правен казус следва да бъде проведена консултация с адвокат, занимаващ се с трудово право.