Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Спиране на плащания и неплатежоспособност

Съобразно легалната дефиниция на чл. 608, ал. 1 oт Търговския закон (ТЗ) неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане.

Презумпцията на чл.608, ал.3 от Търговския закон предвижда, че „спиране на плащанията“ е налице и когато длъжникът е платил изцяло или отчасти задълженията на определени кредитори, следователно състоянието на неплатежоспособност се предполага и в случаите, в които не е изпълнено изцяло или отчасти което и да е от съществуващите изискуеми парични вземания по чл.608, ал.1 от ТЗ, тъй като това неизпълнение е приравнено на „спиране на плащанията“. Въведената презумпция е оборима, при провеждане на успешно насрещно доказване от длъжника на обективното си икономическо положение. Независимо от приложимостта на предвидената в чл.608, ал.3 от ТЗ презумпция, с оглед установеното в чл.621а, ал.1, т.1 от ТЗ служебно начало, съдът винаги е задължен да изследва какво е обективното финансово-икономическо състояние на длъжника, като по своя инициатива събира доказателства за това, включително чрез назначаването на експертиза за извършване на анализ на икономическото състояние на дружеството, по която вещото лице да даде заключение относно стойностите на финансовите показатели.

По отношение началната дата на неплатежоспособността, съдът е задължен самостоятелно да извърши преценка, въз основа на обективните данни по делото, тъй като решението има действие спрямо всички, вкл. води до последици по отношение на трети лица, доколкото разпоредбата на чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ предвижда нищожност на извършено след началната дата погасяване на парично задължение. Датата следва да се определи според най-ранния падеж на изискуемо непогасено задължение, по отношение на което са налице и предпоставките на чл.608, ал.1 от ТЗ. Към този момент следва да са налице кумулативно всички признаци на неплатежоспособността.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация относно несъстоятелност на търговско дружество. За помощ по конкретен казус, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право и по-специално материята на несъстоятелност и неплатежоспособност на търговците.