Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Родителски права след развод и настаняване на детето при баба и дядо

Родителски права след развод и настаняване на детето при баба и дядо, роднини или близки на родителите

При постановяването на съдебно решение за развод, независимо дали по взаимно съгласие или по исков ред – т.е. в условията на спорещи родители, съдът се произнася по отношение на режима на лични отношения на бившите съпрузи спрямо родените от брака непълнолетни деца. Има случаи, в които родителите не са способни да постигнат съгласие или обстоятелствата не позволяват някое от децата да живее в подходящи условия при който и да е от двамата родители. Тогава съдът има възможност, предвидена с разпоредбата на чл. 59, ал.7 от Семейния кодекс, да постанови децата да живеят при своите баба и дядо, ако те притежават необходими условия, качества и годност, или в семейството на други роднини или дори близки, с тяхното съгласие. Във всички тези случаи съдът, едновременно с постановяването на тези мерки, определя и режимът на лични отношения на родителите – т.е. колко често през седмицата, месеца и годината, включително и училищните ваканции, родителите имат право да се срещат самостоятелно с детето/децата. Ръководен за решението на съда, е интересът на детето – дефиниция на това понятие се съдържа в разпоредбата на пар. 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето, която гласи следното:

  1. (нова – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Най-добър интерес на детето“ е преценка на:

а) желанията и чувствата на детето;

б) физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;

в) възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;

г) опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;

д) способността на родителите да се грижат за детето;

е) последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;

ж) други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Съдът взема подобна мярка и постановява детето да живее с прародителите, с други роднини или близки на родителите тогава, когато е застрашено неговото здраве, следва да се предприеме действие на закрила и доколкото са изчерпани всички останали възможности за постигане на разбирателство между родителите.

В случай, че изпаднете в хипотеза на спор относно режима на лични отношения при развод, не се колебайте да се обърнете към адвокат, специализиран в областта на Семейното право, за да Ви окаже помощ и даде съвет, които да не допуснат вземането на мерки, описани по-горе в настоящата статия.