Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация на кораб

Основен принцип на използване на морските пространства е свободата на откритото море. Правната регулация се осъществява чрез прилагането на нормите на международното морско право относно правата и задълженията на държавите във връзка с използването на морските пространства. Националността на конкретен кораб е юридическата връзка между дадена държава и кораб. Правото на даден кораб да плава под определен флаг е последица от националната принадлежност на кораба. Съгласно чл.91 от Конвенцията на ООН по морско право между държавата и кораба трябва да съществува реална връзка. Държавата на флага определя юрисдикцията, на която се подчинява кораба. Всяка държава определя условията за даване на националност на кораби, за регистрация на кораби на нейната територия и за правото на корабите да плават под нейния флаг. Корабите носят националността на държавата, под чийто флаг имат право да плават. Наличието на действителна връзка между държавата и корабите се постига чрез упражняване на държавна юрисдикция и контрол по административните, техническите и социални въпроси, които се отнасят до корабите, които плават под нейния флаг. Всеки кораб е необходимо да бъде регистриран в пристанище на територията на държавата, чието знаме носи, а държавата трябва да снабди кораба със съответните документи, в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Формалните предпоставки се свеждат до определяне на конкретна процедура, чрез която корабът получава своята националност. Някои държави допускат автоматично възникване на националността на кораба, например Великобритания, Холандия, Япония, Гърция, докато други държави изискват това да стане с издаването на акт за националност, например България, Русия, Франция, Италия, Испания. По този начин се елиминира вероятността за двойна националност на корабите. След получаване на националност се пристъпва към регистрацията на кораба. Всяка държава води регистър с указания за названието на корабите, плаващи под нейния флаг и данните за тях. Регистрацията е последната процедура по придобиване на националност за даден кораб. Регистрите, в които се вписва кораба, имат публичен характер. Регистрираният кораб е неразривно свързан със своята националност, освен ако не е налице смяна на собствеността или друга предпоставка, изискваща смяна на тази националност.

Приложимата правна уредба за вписване в Регистъра на корабите на Република България се съдържа в Кодекса на търговското корабоплаване  (КТК) и Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите /издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.7 от 24.01.2003 г., с последващи изменения и допълнения/.

Съгласно разпоредбата на чл.40а от КТК отказът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да извърши вписване в регистъра на обстоятелство, подлежащо на вписване, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Според § 8 от ПЗР на АПК, уредените в Кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с морско право.