Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Разпределението в изпълнителния процес

Съгласно чл.456, ал.1 от ГПК през всяко време в изпълнителния процес, докато разпределението не е изготвено, в производството могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник. Според разпоредбата на чл.456, ал.2 от ГПК присъединяването по ал.1 става с писмена молба, към която кредиторът прилага изпълнителния си лист или удостоверение от съдебния изпълнител, че листът е приложен към друго изпълнително дело. А съгласно чл.456, ал.3 от ГПК удостоверението съдържа указание за неудовлетворения остатък от вземането, включващ главница, лихви и разноски, и датата, към който е определен остатъкът. В този случай сумите по разпределението се превеждат по сметката на съдебния изпълнител, издал удостоверението, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист.

Съгласно разпоредбата на чл.460 от ГПК, в случай че събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

В случай, че имате въпроси, свързани с изпълнителни дела и защита на длъжника, то най-добре е да се обърнете за консултация към адвокат, занимаващ се с изпълнително производство.