Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Произнасяне по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове по ЗТРРЮЛНЦ

Съобразно разпоредбата на чл.21 ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТРРЮЛНЦ; дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съгласно изискванията на закона, съответно подлежащия на обявяване акт; съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 ЗТРРЮЛНЦ; дали е заплатена следващата се държавна такса.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ, връзка чл.22, ал.1 от закона, длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, когато са налице предвидените в чл.21 изисквания. Когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ.

От цитираната уредба следва извода, че ако заявлението е нередовно и пороците са отстраними по реда на чл. 22, ал. 5 ЗТР, указания следва да се дадат най-късно на следващия работен ден след депозиране на заявлението и едва ако не са изпълнени в периода до изтичане на срока по чл.19, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ, регистърният орган следва да откаже вписването.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация.