Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци

Съгласно чл.193 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление. Продавачът не отговаря за недостатъците, които са били известни на купувача при продажбата (чл.193, ал. 2 от ЗЗД). След като приеме вещта, купувачът трябва да я прегледа в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци. Ако не направи това, вещта се смята одобрена, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, т.нар скрити недостатъци. В последния случай правата на купувача се запазват, ако той незабавно уведоми продавача за открития недостатък- чл.194, ал.1 от ЗЗД. Уведомяване на продавача, обаче, не е необходимо, ако той е знаел недостатъка, което следва от изричното правило, предвидено в чл. 194, ал. 2 от ЗЗД. Границите на отговорността на продавача са уредени в чл. 195 от ЗЗД. Купувачът разполага с избор между предвидените в чл. 195 от ЗЗД алтернативни възможности: 1) да върне вещта и да иска обратно цената заедно с разноските за продажбата, 2 ) да задържи вещта и да иска намаляване на цената 3 ) да отстрани недостатъците за сметка на продавача  4 ) обезщетение за вредите, договорното неизпълнение по общите правила – имуществени и неимуществени вреди, съгласно разпоредбата на чл.82 от ЗЗД.

Настоящата публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско и/или търговско право.