Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Провеждане на Общото събрание. Задължителните реквизити, на които следва да отговаря протокола

Регламентацията за провеждане на Общото събрание /ОС/ е уредена изрично, ясно и последователно в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и конкретно в нормата на чл.16. Общото събрание на една ЕС следва да се проведе на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея; то се председателства от Председателя на ОС, член на УС или Управителя, ако има такъв. ОС заседава по точно определен дневен ред, които не може да бъде нарушаван, освен в неотложни случаи. Цялата тази дейност се удостоверява в  нарочен протокол, воден от нарочно избран протоколчик. Също ЗУЕС представя и задължителните реквизити, на които следва да отговаря Протокола – те касаят съдържанието, датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Според ЗУЕС протокола се изготвя в седемдневен срок, подписан от Председателя и Протоколчика. Хронологията на самата процедура дава основание да се приеме, че Председателят на управителния съвет (управителят) поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копия се дават на собствениците, ползвателите или обитателите, или се изпращат на сочената електронна поща или адрес в страната.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с етажна собственост и ЗУЕС.