Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Придобиване по давност на имот, който е частна държавна или общинска собственост

Може ли да се придобие по давност имот, който е частна държавна или общинска собственост?

Съгл. решение на Конституционния съд на Р.България – ДА!

За имотите, които са общинска собственост или частна държавна след 01.06.1996г. вече няма забрана за придобиване по давност.

Съгласно Решение № 3 от 24.02.2022г. по к.д.16/2021г. на Конституционния съд на Република България, са обявени за противоконституционни разпоредбите, допускащи спиране на придобивната давност по отношение на имотите частна държавна или общинска собственост. Решението бе обнародвано на 04.03.2022г. и е влязло в сила на 08.03.2022г.

Вече може да се придобиват по давност имоти, които са частна държавна или общинска собственост.

Какво е различно след Решението на Конституционния съд?

Следва да бъде правена разлика между спиране на давностен срок и прекъсване. Когато срокът е прекъснат, той започва да тече отначало, а когато е спрян, при отмяна на спирането, той продължава да тече, т.е. времето до момента на спирането се включва в общия давностен срок. От 31.05.2006г. до 07.03.2022г. придобивна давност не е текла. С влизане в сила от 08.03.2022 на Решение № 3 от 24.02.2022г. по к.д.16/2021г. на  Конституционния съд на Република България придобивната давност може да продължи да тече.

Кога мога да придобия по давност имот частна държавна или общинска собственост?

Най-рано на 09.03.2022г. Ако сте започнали да владеете имота преди 01.06.1996г., като това продължава и към настоящия момент, след решението на КС, е необходим още 1 ден, за да придобиете имота по давност. Ако сте започнали да владеете имота в по късен момент между 01.06.1996 г. и 01.06.2006 г., то тогава следва да бъде взето предвид времето изтекло до 31.05.2006 г. и към него да се прибави времето от 09.03.2022 г. до изтичане на 10 годишния срок.

Как можете да защитите придобито по давност право на собственост върху имот общинска собственост или частна държавна собственост?

Единственият начин да защитите придобитото право на собственост е да предявите иск пред съд, чрез който да бъде признато за установено, че сте придобили имота по давност. Придобиване на имот, който е частна държавна или общинска собственост по давност не може да бъде установено с констативен нотариален акт. В случай, че имате основание за завеждане на такъв иск, то най-добре е да се обърнете към адвокат, занимаващ се с тази материя, който да Ви консултира и да изготви всички документи, нужни за съда.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата. За юридическа помощ по идентичен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.