Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Придобиване на Българско гражданство – условия и ред

Съгласно Закона за българското гражданство, има възможности за придобиване на българско гражданство, които са обусловени от наличието на определени предпоставки.

Съгласно заложените в закона принципи, български гражданин е всяко лице, което се роди на територията на Република България, което има родители, които са български граждани или което бъде натурализирано. Върху първите две възможности няма как да се повлияе, освен с документи, доказващи обстоятелствата от значение – месторождение и произход. Третата хипотеза е развита в чл.12 и сл. от Закона за българското гражданство. Сред изискванията са предвидени например лицето да е пълнолетно, да е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България преди не по-малко от 5 години, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано, да има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България, владее български език, което се установява по ред, определен с Наредба на Министъра на образованието и науката. Има една последна предпоставка – да е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство, която не се съблюдава тогава, когато лицето има съпруг, който е български гражданин, или който е гражданин на държава – членка на ЕС или пък е съпруг на гражданин на държава, с която Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.

Изискванията са по-леки и по-малобройни тогава, когато става дума за лице, което не е български гражданин, но е пълнолетно, не е осъждано, има доход и занятие и владее български език, което е установено по точно определен законов ред и което, едновременно с това, преди не по-малко от 3 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване и се намира в брак с лице – български гражданин, или е роден в България, или разрешението за пребиваване е получено преди навършване на пълнолетие.

Необходимите документи, които се подават за получаване на българско гражданство са  – акт за раждане, удостоверение от Министерство на вътрешните работи, за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. В него се посочват датата на издаване на разрешението, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата, както и правното основание, на което е издадено, Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят, Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски, Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България, Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания. Всички тези документи трябва да бъдат съпроводени от платена държавна такса за разглеждане на молбата и приложенията към нея, която се заплаща в полза на Министерство на правосъдието на указана банкова сметка.

Подготвянето на документите за кандидатстване за българско гражданство, както и квалифицирането на даден гражданин в коя точно хипотеза на закона попада, изисква специални – юридически умения. С оглед това, най-добре е да се обърнете към адвокат, който би Ви посъветвал съобразно компетентността си.