Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прехвърляне на автомобил – документи, регистрация, ред и процедура

Продажбата на МПС – независимо лек автомобил, мотопед или мотоциклет, е в изрично предвиден от закона ред. Абсолютна предпоставка за действителността на сделката и проявата на вещно-прехвърлителното й действие, е формата на сделката. Необходимо е тя да бъде в нотариална форма – съгласно посоченото в Закона за задълженията и договорите. Документите, необходими за извършване на сделката, са договор за покупко-продажба с изрично посочени реквизити на обекта на прехвърляне – марка на автомобила и модел, регистрационен номер, ако е регистрирана вече според българското законодателство, номер на рамата и номер на двигателя на автомобила, както и изчерпателно изброени личните данни на собственика и приобретателя – купувача.

Важно е да се знае, че освен договор за покупко-продажба на автомобила, следва да се попълнят и подпишат и няколко декларации от страните. Това са Декларация, която се попълва при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която прехвърлителят декларира, че няма непогасени публични задължения. Следва да се определи и впише сумата, за която ще бъде продаден автомобилът, като следва да се упомене и застрахователната му стойност. След извършване на сделката, предстои регистриране на автомобила в КАТ. Тук има две хипотези – ако автомобилът не е регистриран досега в България и ако вече е бил регистриран. В случите на първоначална регистрация е необходимо да се представят в КАТ договорът за покупко-продажба, документ за платена Екотакса, доказателство за заплатена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, попълнено заявление за регистрационен номер съгласно адресната регистрация на собственика, както и следва да бъде извършен преглед на автомобила. Във втория случай – когато колата вече е с български регистрационен номер, то следва да се представи в КАТ договорът за прехвърляне на собствеността, големият и малък талон на автомобила и заявление за нов регистрационен номер по адресната регистрация на новия собственик. Номерата на колата не се сменят, ако постоянната адресна регистрация съвпада с тази на регистрирания вече автомобил – т.е. ако например двамата собственици са от един и същи град. Отново следва да бъде извършен преглед на автомобила от органите на КАТ. След регистрацията, автоматично бива изпратена информация до данъчната общинска служба за извършената сделка на покупко-продажба и респ. се начислява данък за новопридобития автомобил от датата на сключване на договора до края на текущата календарна година. Формулата за изчисляване на размера на данъка включва няколко параметри сред които основни са мощността на двигателя и годината на производство. Изготвянето на необходимите документи за безпроблемно протичане на сделката за придобиване на новата движима вещ е строго формално, поради което Ви съветваме да потърсите квалифицирана помощ за съставянето им.