Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прекратяване участието на съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, длъжностното лице по регистрация следва да извърши проверката за законосъобразност на искането за вписване /респективно – обявяване/ единствено въз основа на представените към заявлението писмени доказателства и тяхната редовност от външна страна, като извърши преценка дали заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установява от представените доказателства, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на законовите изисквания.
Основанията за прекратяване участието на съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност/ООД/, са законово регламентирани в чл.125, ал.1 и 2 от Търговския закон /ТЗ/. В случаите на ал.2 „съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването“, от цитираната разпоредба прекратяването на участието представлява последица от свободно формираната и външно изразена съзнателна воля на съдружник, в чиято полза законът признава право да напусне доброволно дружеството, като отправи за целта писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването. С изтичането на срока на предизвестието, се прекратява участието на съдружника в дружеството. Не е необходимо изрично решение на общото събрание на дружеството за това. С прекратяване на членството между напусналия съдружник и дружеството възникват облигационни отношения, с оглед правото на първия да получи паричната равностойност на дружествения си дял, въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, по аргумент на чл.125, ал.3 от ТЗ. Упражняването на това право може да доведе до намаляване на капитала на дружеството /в хипотезата на чл.149, ал.3, т.2 от ТЗ, със съответно задължение за изменение на дружествения договор и вписване в Търговския регистър /ТР/. Отделно от това законодателят предоставя право на оставащия съдружник /респ. съдружници/ да поеме /да поемат/ освободените дялове или дяловете да бъдат изкупени от трето лице.
Съответно, за да станат противопоставими не само на дружеството, но и на дружествените кредитори последиците от напускане на съдружника /намаляване на чистото имущество поради възникването на вземането за изплащане на дела/, е необходимо капиталовото дружество да предприеме допълнителни действия, които са насочени към защита на дружествения капитал /намаляване на уставния капитал или внасяне на нови вноски срещу записване на освободените от напуснали съдружник дялове; или преценка за нецелесъобразност на продължаване на търговията от останалите съдружници и прекратяване на цялостната дейност с пълна ликвидация/. В този смисъл са и мотивите от Тълкувателно решение от 31.05.2023г. на Върховния Касационен Съд по търг.дело № 1/2020г., които гласят, че с изтичане на тримесечния срок по чл.125, ал.2 от ТЗ членственото правоотношение се прекратява по право, като за дружеството възниква задължение чрез общото събрание да приеме решения за изменение на дружествения договор в частта по чл.115, т.3 от ТЗ и за дяловете на напусналия съдружник – в частта по чл.115, т.4 от ТЗ. При отправено заявление за вписване на исканата промяна – прекратяване на членството на напускащ съдружник, длъжностното лице по регистрацията и съдът следят за охраняване интересите на третите лица, включително и тези на кредиторите на дружеството, досежно размера на вписания в ТР уставен капитал. В тази връзка е необходимо да бъдат представени доказателства за съдбата на дружествения дял на напусналия съдружник, като тези въпроси са от компетентността на общото събрание на дружеството.
Прекратяване на участието на съдружника в ООД и уреждане на имуществените отношения между съдружниците изисква ползването на правна помощ от компетентен адвокат по търговско право. Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация, субект или търговско дружество. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.