Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прекратяване на участие на съдружник в ООД

Нормата на чл.125, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) позволява съдружник да отправи предизвестие за напускане. Волеизявлението за напускане следва да бъде отправено в писмена форма и в рамките на определен срок – тримесечен или по-дълъг, предвиден в дружествения договор. Моментът, в който настъпва прекратяване на членственото правоотношение е датата на изтичане на срока на предизвестието.

С Решение № 46/22.04.2010г. по т.д.№ 500/2009г. на Върховния Касационен Съд (ВКС) е уеднаквена съдебната практика, като е прието, че изтичането на срока на предизвестието по чл.125, ал.2 от ТЗ има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение на съдружник в дружество с ограничена отговорност. За прекратяване на участието на съдружника в хипотезата по чл.125, ал.2 ТЗ не е необходимо решение на общото събрание за освобождаване на съдружника, както и уреждане на имуществените отношения по чл.125, ал.3 от ТЗ или на съдбата на дружествените дялове на напускащия съдружник. Съображенията на състава на ВКС в посоченото решение са основани на разбирането, че прекратяването на участие в дружество с ограничена отговорност чрез отправяне на писмено предизвестие по реда на чл.125, ал.2 ТЗ е потестативно право на всеки съдружник да предизвика едностранна промяна в персоналния състав на търговското дружество. С предизвестието се изявява свободно формираната воля на съдружника, като законодателят е поставил единствено изискване предизвестието да е в писмена форма и да е отправено в определен срок – не по-малко от 3 месеца преди датата на прекратяването. В този смисъл е и константната съдебна практика на Върховния Касационен Съд, обективирана в Решение № 7 от 14.03.2018 г. по т. д. № 926 / 2017 г. на I тър. отд., Решение № 515/20.03.2002 г. и Решение № 991/29.01.2006 г. на ВКС по т.д. № 566/2006 г.

Прекратяване на участието на съдружника, както и уреждане на имуществените отношения между съдружниците изисква ползването на правна помощ от компетентен адвокат по търговско право. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация, субект или търговско дружество – ООД или АД. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.