Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Поръчителство-какви са рисковете, когато станем поръчители

Поръчителството е правна конструкция, при която едно лице се задължава да заплати задължението на друго лице, в случай че последният не го направи в срок или изцяло.

Съгласно българското законодателство и в частност Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/, договорът за поръчителство задължително се сключва в писмена форма – т.е. това е форма за действителност на сделката, а не е просто необходима с оглед евентуално доказване в случай на спор. Договорът се сключва между кредитора, който предоставя средствата и поръчителя, който се задължава да погаси задължението. Може да се уговори отговорност на поръчителя само за част от сумата – например, ако кредитополучателят се е задължил за 50 000 лева, то поръчителят може да договори отговорността му по погасяване да се простира само до 20 000 лева, разбира се, ако кредиторът се съгласи с това. Може също така да бъде изготвена и включена клауза за субсидиарност – тя урежда поредността, в която кредиторът да насочва претенцията си. С други думи, да не може да изисква от поръчителя плащане, ако първо не е поискал от задълженото лице.

Важно е да се знае, че договорът за цесия е неприложим в този случай. Поръчителството се сключва „с оглед личността”, поради което, в случай че има смяна на длъжника, то поръчителят може да се откаже от сключения договор. Това е обосновано от законодателят със съображение за платежоспособността на първоначалния длъжник и респ. възможността новият длъжник да е неспособен да изпълни своето задължение и по този начин да се опита целенасочено да увреди поръчителя, чиято отговорност ще бъде ангажирана от кредитора в случай на неизпълнение от длъжника. С оглед задължителната писмена форма на договора за поръчителство, това трябва да бъде изрично договорено в него, за да се защитят интересите на поръчителя.

В случай, че поръчителят изпълни вместо длъжника, то той встъпва в правата на кредитора по сделката и може да предяви своята претенция. Регресните права на поръчителя се погасяват с изтичането на общата погасителна давност от 5 години. Т.е., в случай, че 5 години, поръчителят не упражни правото си да събере от длъжника заплатеното по задължението, то след изтичането на давностния период, правото му не е скрепено вече със съдебна санкция.

Договорът за поръчителство е сложна правна конструкция, в която могат да бъдат имплементирани множество разпоредби, в т.ч. и т.н. скрити клаузи, поради което Ви съветваме винаги преди да подпишете такъв договор да се консултирате с адвокат, който се занимава с търговско право и защита на длъжника.