Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Парично обезщетение за отчуждаваните имоти

Обезщетение за отчуждаване на имот

 

Разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/ предвижда, че имоти, собственост на физически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, след предварително и равностойно парично обезщетение. Съгласно чл.25, ал.2 от ЗОбС за отчуждаването кметът на общината издава заповед.

В чл. 22, ал. 5 до ал.12 от ЗОбС е предвиден нормативният ред за определяне на равностойното парично обезщетение за отчуждаваните имоти. То се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания, като в случай, че не могат да се определят пазарните цени на имоти с подобни характеристики, поради липса на извършени сделки в съответната служба по вписванията, равностойното парично обезщетение се определя по реда на приложение № 2 към чл.20 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/- за имоти в урбанизираните територии. Легалната дефиниция на понятието за „равностойно парично обезщетение“ е дадена в § 1 от ДР на ЗОбС, като следва да се разбира, че това е цената на отчуждавания имот или на част от него, определена по реда на закона. Методологията за определяне на пазарната цена на отчуждавания имот е регламентирана в § 1, т. 2 от ДР на ЗОбС, съгласно която „пазарни цени на имоти със сходни характеристики“ са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки.

Дефинирането на имотите, които се намират в близост до отчуждавания имот е извършено с нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗОбС. Това са имотите, които се намират в една и съща ценова зона с отчуждавания имот – в урбанизираните територии. Според § 1, т. 7, б. „б“ от ДР на ЗОбС равностойните имоти в урбанизираните територии са имотите, разликата в стойностите на които е не повече от десет на сто, имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, намират се в границите на една урбанизирана територия в устройствена зона със същите или с близки показатели на устройство и застрояване и притежават еднакъв характер на застрояване.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за обезщетение при отчуждаване на имот. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.