Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя

Отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя съгл. ЗУЕС

 

Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.1 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя. Разпоредбата на ал.2 от чл.43 на ЗУЕС регламентира, че молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаването му по реда на чл. 16, ал.7 от ЗУЕС.

Съгласно чл.16 ал.7 от ЗУЕС – Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпращат на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗУЕС лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.

Предвиденият в текста на чл. 43, ал. 2 ЗУЕС срок е преклузивен, поради което и подаденият иск за отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя), след този срок се явява недопустим. Целта на посочената законодателна уредба е да гарантира узнаването на акт на управителния съвет (управителя) от всеки собственик, което обуславя надлежното упражняване на правото да се иска неговата отмяна с конститутивен иск по чл. 43, ал. 1 ЗУЕС.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет или управителя, съгл. ЗУЕС . За юридическа помощ по сходен казус е най-добре да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с дела, свързани със ЗУЕС.