Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорност на общината

Общината носи отговорност по общия ред за непозволено увреждане на основание чл.49 във връзка с чл.45, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), когато претенцията се основава на твърдения за претърпени вреди поради бездействие на органите на общината по изпълнение на задълженията, вменени ѝ с различни нормативни актове. Изпълнението на задълженията на Общината по упражняване на контрол и надзор не съставлява осъществяване на правомощия в изпълнение на административна дейност, нито изпълнение на властнически правомощия, които едностранно да предизвикват правни последици, обвързващи определен кръг правни субекти; те не се осъществяват в административно производство; не създават отношения на власт и подчинение, поради което претенцията за причинени от неизпълнението вреди следва да се осъществява по общия исков ред за обезщетяване на вреди от непозволено увреждане.

Във връзка с отговорността по чл.49 връзка чл.45 от ЗЗД следва да се има предвид още, че при деликта (увреждането) когато едно лице действа и от това действие последват вреди, то дължи обезщетение, ако действието му е противоправно, като вината се предполага. Когато едно лице бездейства и от това бездействие последват вреди, то дължи обезщетение, ако не е предприело действията, които е било длъжно да извърши. Предприело ли е с дължимата грижа предписаните от закона действия, лицето не отговаря за вреди, дори тези действия да не са дали очаквания резултат.

Държавните органи, в т.ч. общините са длъжни да изпълняват правомощията си, защото така те постигат целта на закона, а именно – доброто управление на съответните обществени процеси. Когато общината не предприеме предписано от закона действие или го предприеме, без да положи дължимата грижа и от това настъпят вреди, то тя дължи обезщетение. В случай че предписаното от закона действие е предприето с дължимата грижа и въпреки това настъпят вреди, общината не дължи обезщетение.

За ангажиране на отговорността по чл.49 ЗЗД са необходимо кумулативното установяване на следните предпоставки: вреди, причинени на ищеца, същите да са причинени от лице, на което ответната община е възложила работа, вредите да са причинени при или по повод изпълнението на възложената работа, извършващият работата да има вина за причинените вреди. Само ако се установи, че предписаното от закона действие е било предприето с дължимата грижа и въпреки това настъпят вреди, общината не би дължала обезщетение.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. В случай, че сте претърпели счупване на ръка или крак или друга травма, вследствие на дупка, неравност по пътя или необезопасен ремонт на територията на общината, то следва да се обърнете за консултация към квалифициран и опитен адвокат, занимаващ се с деликтно право.