Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорност на възложителя. Отговорност на държавата и общините за вреди

Съгласно разпоредбата на чл.49 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, възложителят на някаква работа, отговаря за вредите, причинени от изпълнителя при или по повод изпълнението на тази работа. По своя характер отговорността на лицата, които са възложили другиму извършването на някаква работа е за чужди противоправни виновни действия или бездействия. Тази отговорност е акцесорна и има обезпечително-гаранционна функция, тъй като произтича от вината на натоварените с извършването на работата лица, за подбора, действията и контрола на които отговаря възложителят. Именно на това основание отговорността при деликт е солидарна – между възложителя на работата и причинителя на вредите при и по повод възложената му работа. Следователно основателността на исковете по чл.45 и чл.49 ЗЗД налага установяване по реда на пълно и главно доказване в съдебния процес на елементите от фактическия състав на нормата, а именно: вреди, причинени на пострадалия от лице, на което отговорният по чл.49 от ЗЗД е възложил някаква работа, вредите да са причинени при или по повод на изпълнението й, при вина на изпълнителя и при наличието на причинна връзка между деянието и виновното причиняване на вредата. За успешно водене на такъв иск, най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат.

Съгласно чл.7 от Конституцията на Република България, Държавата отговаря пряко за вредите, причинени от незаконните актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Когато тази отговорност не може да бъде реализирана по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ – специалния закон, уреждащ отговорността на държавата при участие в процеса на съответните държавни органи като нейни процесуални субституенти, отговорността за вреди може се реализира на основание чл. 49 ЗЗД. В този смисъл е и трайно установената съдебна практика /Решение № 110 от 14.06.2013г. по гр. д. № 93/2012г. на ВКС, IV г.о./.

В случай, че имате въпроси, свързани с отговорността на Държавата, за причинени от незаконни актове или действия на нейни органи вреди, то най-добре е да потърсите консултация от опитен в материята адвокат.