Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Освобождаване на внесени като гаранции суми

Съгласно разпоредбата на чл.403 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ в хипотеза при която искът, по който е допуснато обезпечението, бъде отхвърлен или ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок, или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди. За да бъде освободена представената гаранция, заинтересованият подава молба с препис за ответната страна. В едноседмичен срок от връчването на молбата ответникът може да подаде възражение против освобождаване на гаранцията и в едномесечен срок да предяви иск за причинените му вреди. Ако в тези срокове ответникът не подаде възражение и не предяви такъв иск, гаранцията се освобождава.

Съгласно дадените в т. 2 на Тълкувателно Решение по търг.дело № 6/ 2014 г. на ОСГТК на Върховния касационен съд /ВКС/ задължителни разяснения, съдът  не е трето задължено лице по чл. 508 от ГПК и сумата не би могла да се освободи и преведе по сметка на съдебния изпълнител за удовлетворяване на парични вземания, макар и по образуваното въз основа посоченото влязло в сила решение изпълнително дело, без изричното съгласие на титуляра на сметката /Определение № 13 от 30.01.2020 г. на ВКС по гр. д. № 35/2019 г., II г. о., ГК, докладчик председателят Пламен Стоев/.

Според задължителното тълкуване, дадено от ВКС в т.3 на Тълкувателно Решение по търг.дело № 6/ 2014 г. на ОСГТК на Върховния касационен съд ТР № 6/ от 23.10.2015г. по ТД № 6 от 2014г. на ОСГТК, актът с който съдът се произнася молба за освобождаване на внесени като гаранции суми по чл.403 ал.2 от ГПК, съответно чл.282 ал.4 от ГПК, като се уважава или оставя без уважение искането за освобождаване, не подлежи на обжалване, доколкото същият не попада в нито една от хипотезите на чл.274 ал.1 от ГПК, тъй като не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито законодателят изрично е предвидил неговото обжалване.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или търговско право.