Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение за неползващ имота собственик

Собственик, който е лишен от възможността да ползва имота, има право на обезщетение

 

Съобразно трайната съдебна практика, когато съсобственик ползва лично съсобствен имот, другият съсобственик, който е лишен от възможността да ползва имота, има право на обезщетение след писмено поискване в размер, определен с оглед реалното ползване на имота, т.е. като се има предвид установения по делото начин, по който се е ползвал имота – отдаване под наем или за използване на трети лица (в този смисъл тълкувателно решение № 129 от 30.06.1986 г. на ОСГК, решение № 314 от 22.06.2011 г. по гр. дело № 1568/2010 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 973 от 07.01.2010 г. по гр. дело № 5347/2009 г. на ВКС, ІІІ г.о., решение № 94 от 18.04.2012 г. по гр. дело № 1562/2010 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 394 от 18.05.2010 г. по гр. дело № 1045/2009 г. на ВКС, ІV г.о.).

Съобразно даденото с Тълкувателно решение №7/02.11.2012 г. по търг.дело № 7/2012 г. на Върховния Касационен Съд разрешение, лично ползване по смисъла на чл. 31, ал.2 от Закона за собствеността /ЗС/ е всяко поведение на съсобственик, което възпрепятства или ограничава останалите съсобственици да ползват общата вещ, съобразно правата им, без да се събират добиви и граждански плодове. В мотивите на посоченото  решение е коментирано, че ползването може да се осъществява, както лично от самия съсобственик, така и чрез трето лице, на което последният е предоставил съсобствената вещ, но ако същото е безвъзмездно. Съобразно цитираното решение възмездното предоставяне на общата вещ на трето лице е действие по управление /а не акт на лично ползване/ и тъй като нормата на чл.31 от ЗС е специална по отношение на чл. 93 от ЗС – когато съсобственик претендира получаване на добиви и граждански плодове разпоредбата на чл.31, ал.2 от ЗС не намира приложение. По изключение обезщетение по чл.31, ал.2 от ЗС може да се претендира само за разликата между уговорена наемна цена, съобразно сключения от ползващия имота съсобственик наемен договор и средната пазарна цена, когато първата е по-ниска.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за съсобствеността на имот. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално с вещно право.