Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

НАРЕДБА No РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници Обн.ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013г. издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1.

С наредбата се уреждат условията и редът за създаване, поддържане и

използване на система за издаване на гаранциите за произход, включително:

1.

условията и редът за издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за

произход на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от

възобновяеми източници, наричани по-нататък „енергия от възобновяеми източници“;

2.

формата и съдържанието на гаранциите за произход;

3.

условията и редът за водене на регистъра за гаранциите за произход,

подлежащите на вписване и заличаване обстоятелства и начинът за получаване на

информация от регистъра;

4.

условията и редът за признаване на гаранциите за произход, издадени от

компетентните органи в другите държави-членки на Европейския съюз.

Чл. 2.

Дейностите по създаване, поддържане и използване на система за издаване

на гаранциите за произход се извършват от Агенцията за устойчиво енергийно

развитие, наричана по-нататък „агенцията“ или „АУЕР“.

Чл. 3.

(1)

Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като

доказателство пред краен потребител (купувач за собствено ползване)

, че определен дял или количество от доставената му енергия е произведено от възобновяеми

източници.

(2)

Гаранцията за произход на електрическа енергия, произведена от

възобновяеми източници, служи и за определяне на количеството енергия, което

общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупува по определена от

ДКЕВР преференциална цена.

Раздел II

Издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход

Чл. 4.

(Изм. и доп.-ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)

(1)

Гаранции за произход на произведената енергия от възобновяеми източници се издават въз основа

на заявление от производителя, независимо дали той подлежи на лицензиране по

Закона за енергетиката.

(2)

Заявлението може да бъде за произведената енергия от възобновяеми

източници през един или повече календарни месеци.

(3)

(Изм. изцяло-ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Заявлението се

подава в АУЕР по образец съгласно приложението след изтичане на календарния

месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от:

1.

десет календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена – от производителите по чл. 24, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

2.

един календарен месец след месеца, в който енергията е произведена от производители извън тези по т. 1.

(4)

Заявление не се подава за произведената енергия от възобновяеми източници

само в един календарен месец, когато произведеното количество през този календарен

месец е по-малко от това, за което може да бъде издадена гаранция за произход.

(5)

Заявлението съдържа:

1.

(доп.-ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) трите имена и данни по

документа за самоличност за физическите лица, съответно фирмата и код по

БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните търговци, както и седалище и

адрес на управление на производителя на енергия от възобновяеми източници лице за

контакт, адрес за кореспонденция;

2.

местонахождението и наименованието на енергийния обект на производителя;

3.

количеството електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане

от възобновяеми източници, за което се иска издаване на гаранции за произход;

4.

вид на възобновяемите източници, а в случаите на комбинирано използване на

възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници – по видове източници;

5.

долна топлина на изгаряне по видове енергийни източници, когато енергийните

източници са биомаса или биомаса и невъзобновяем енергиен източник;

6.

описание на енергийния обект и технологията на производство;

7.

инсталираните мощности на енергийния обект по видове

произведена енергия (електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от

възобновяеми източници);

8.

мощността на съоръженията за производство на енергия от възобновяеми

източници, а в случаите на комбинирано използване на възобновяеми и

невъзобновяеми източници на енергия – и мощността на съоръженията за производство

на енергия от невъзобновяеми източници на енергия;

9.

периодът, за който е произведена енергията от възобновяеми източници, за

която се иска гаранция за произход;

10.

датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект;

11.

използвани схеми за подпомагане;

12.

номер и дата на лицензията за производство на електрическа енергия,

топлинна енергия и/или енергия за охлаждане – при наличие на такава.

(6)

Със заявлението се представят и:

1.

данни за произведеното количество енергия от отделните съоръжения в

енергийния обект;

2.

данни, които удостоверяват количеството енергия, произведена при използване

на възобновяеми източници-когато при производството се използват различни енергийни източници;

3.

(изм. изцяло-ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) заверени от

производителя: копия от фактури, издадени при продажбата на съответното

количество енергия и копия от двустранно подписани протоколи за търговско мерене;

4.

документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;

5.

данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди;

6.

друга допълнителна информация или документи, които

имат отношение към данните и обстоятелствата по ал. 5.

(7)

Производителите представят данните по ал. 6, т. 1 и 2 в справка по утвърден

от АУЕР образец, а документите по ал. 6, т. 4-в оригинал или заверено от производителя копие.

(8)

При настъпване на промяна в данните и обстоятелствата по ал. 5 и 6

производителят е длъжен да уведоми писмено агенцията в 7-дневен срок от

настъпване на промяната, като приложи съответните доказателства или посочи

публични регистри, в които тези данни и обстоятелства са вписани.

(9)

Данните и обстоятелствата по ал. 5 и 6 се посочват поотделно за всяка точка

на търговско измерване.

издаден на …………………………….. от …………………..

на длъжност ………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 1. Моля на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване,

прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от

възобновяем и източници да ми бъде издадена/издадена и прехвърлена/прехвърлена

гаранция за произход като производител на енергия от

…………………………………………………………………………..

(вярното се подчертава, посочва се видът на възобновяемия източник на енергия–един или повече)

 1. Местонахождение и наименование на енергийния обект на производителя:

…………………………………………………………………………..

 1. Вид на енергията, произведена от възобновяеми източници, по видове енергия:

………………………………………………………………………..

(посочва се електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане)

 1. Количество енергия, произведена от възобновяеми източници, за което се иска издаването на гаранция–по видове енергия (съгласно т. 3):

………………………………………………………………………..

 1. Период, през който е произведена енергията:

………………………………………………………………………..

(периодът следва да бъде един календарен месец)

 1. Вид/видове на възобновяемия/ите източник/ци:

…………………………………………………………………………………

6а. Вид/видове на възобновяемия/ите и невъзобновя

емия/ите източник/ци-при комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници:

…………………………………………………………………………………

6б. Долна топлина на изгаряне по видове енергийни източници:

…………………………………………………………………………………

(когато енергийните източници са биомаса или биомаса и невъзобновяем енергиен източник)

 1. Описание на енергийния обект и технологията на производство:

………………………………………………………………………..

 1. Инсталирани мощности на енергийния обект по видове произведена енергиясъгласно т. 3:

………………………………………………………………………..

 1. Мощност на съоръженията за производство на енергия от възобновяеми източници:

………………………………………………………………………..

9а. Мощност на съоръженията за производство на енергия от невъзобновяеми

енергийни източници–при комбинирано използване на възобновяеми и

невъзобновяеми източници на енергия:

……………………………………………………………………………………

 1. Дата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект:

……………………………………………………………………………….

 1. Използвани схеми за подпомагане:

……………………………………………………………………………………

 1. Номер и дата на лицензията за производство на енергия от възобновяеми

източници–при наличие на такава:

…………………………………………………………………………..

 1. Друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство на енергия

………………………………………………………………………..

 1. Подробен опис на приложените към заявлението документи:

……………………………………………………………………….

Долуподписаният ……………………………………………….. декларирам, че предоставената информация е вярна и точна, като за същото количество не е издавана друга гаранция за произход. Известно ми е, че за неверни

данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Задължавам се да представя всички документи, които АУЕР ми поиска допълнително за издаване на гаранцията за произход и вписването й в регистъра на гаранциите за произход, в съответствие с нормативните изисквания. Задължавам се да уведомявам АУЕР в срок 7 дни от настъпването на промяна в декларираните данни и обстоятелства.