Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Неистински и преправени документи

Престъплението по основния състав чл.308 от Наказателния кодекс (НК) обхваща случаите на престъпно създаване на документ, което се изразява в съставяне на неистински документ или преправяне на истински документ. Т.е. документната подправка по чл. 308, ал. 1 от НК се изразява в две форми: съставяне на неистински официален документ и преправяне съдържанието на официален истински документ. Преправянето според теорията и съдебната практика се изразява във въздействие върху съществуващ истински документ чрез подменяне или допълване на буквени или цифрови знаци или чрез заличаване на такива знаци, с което съдържанието се променя съществено /В този смисъл Решение №324/13.06.2013г. на ВКС, по н.декло № 9108/ 2013г./. Съдържанието на документа включва както самото изявление, така и всички останали необходими елементи – подпис, дата, печат и други. Когато в резултат на преправянето е засегнато изявлението, на документа се придава вид, че преправеното изявление изхожда от лицето, посочено като негов автор. Създава се несъответствие между действителното и промененото чрез преправянето изявление на автора, каквото всъщност той не е правил. То е завършено със съставянето на неистинския официален документ или преправяне съдържанието на истинския документ, който съдържа всички реквизити по чл. 93, т.5 от НК и е съставомерно независимо от използваните технически средства за изготвяне на неистинския документ или степента на съвършенство на извършената подправка.

С чл.316 от НК, от своя страна е прогласено за престъпно съзнателното ползване на документи – официални или частни, които са неистински, с преправено съдържание, или с невярно такова. Документът следва да отговаря на изискванията за официален или частен, за манипулирането на какъвто, съобразно изискванията на съответния престъпен състав, от извършителя се носи наказателна отговорност. Ползването на такива документи е престъпно и тогава, когато за съставянето им (и преправянето им) не може да се търси наказателна отговорност от използвалия ги. А след като престъплението по чл.308, ал.1 от HK e възможно само при пряк умисъл, със специалната цел, предвидена в неговия състав – пряк следва бъде и умисълът на онзи, който само се е възползвал от неистинския документ.

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.