Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наследяване в случай на липса на наследници

НАСЛЕДЯВАНЕ В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА НИЗХОДЯЩИ, ВЪЗХОДЯЩИ И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ НАСЛЕДНИЦИ

 

В случай, че почине български гражданин, който не е оставил свои наследници нито по права, нито по съребрена линия или пък наследниците откажат да получат наследството, то държавата и общините са универсален правоприемник на неговото имущество. Съгласно чл. 11 от Закона за наследството „Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството, или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата…” Посоченото е предвидено неслучайно – разпоредбата цели да не бъде оставяно имущество, принадлежало на покойника на произвол и безстопанственост. Има обаче още една законодателна особеност – чл. 61, ал.2, от ЗН постановява, че „Държавата приема наследство само по опис…..” Това също има своя резон в съображението, че приемането в цялост на едно наследство, може да крие рискове като например да се приеме дълг. Резултатът от тази разпоредба е, че държавата би носила отговорност за задълженията на починалият гражданин само до размера на полученото наследство. От чисто теоретична гледна точка, държавата и общините, които придобиват имуществото на починалия, не се явяват негови наследници. Това е така, защото наследствената маса преминава в тяхно владение, но не по силата на наследяването, а поради факта, че няма други лица, които имат право да приемат наследството или не желаят да го направят. В патримониума на общините преминават движимите вещи, както и жилищата, гаражите, имотите, които се намират на територията на съответната община, като всичко останало преминава в собственост на държавата. Необсъден обаче остава въпросът какво се случва с имуществото, което починалият български гражданин е притежавал в чужбина – засега законът не дава регламентация на този вид казуси, но в съвременната действителност, при все повече емигриращи български граждани, следва да се помисли от законодателя и в тази посока.

При всички случаи, в които изпаднете в хипотеза, свързана с наследяване или приемане на завещание, най-добре е да се свържете с адвокат, който да Ви даде правен съвет в областта на семейното и наследственото право, за да реализирате правилно своите права и да защитите интересите си.