Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нападение от домашно куче

Във връзка със зачестилите случаи на нападение на домашни или безстопанствени кучета върху граждани и техните домашни любимци, представяме кратко изложение по темата и отговори на най-често задаваните ни въпроси.

  • Нападение от домашно куче, оставено без надзор:

Съгласно Закона за задълженията и договорите, обезщетение се дължи за всички вреди, които са произлезли от нападение от животно, дори и в случаите когато то е избягало или се е изгубило. Съгласно Наредба за обществения ред/приета с решение на Общински съвет-Варна,N:5220-12(56)/02,03.08.2007г, всеки собственик е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10 кг. и агресивните кучета – с намордник. В случай на неизпълнение на което и да е от двете задължения, Общината следва да наложи на собственика глоба в размер на 100 лв. В случай, че сте жертва на ухапване от домашно куче, Вие можете да предявите иск срещу собственика за причинените имуществени вреди (счупен мобилен телефон, разкъсани дрехи, заплатени проведени медицински прегледи, закупени медикаменти и др.), както и за причинените неимуществени такива – преживените болки и страдания, уплаха от случилото се, затруднения в обичайния ритъм на живот и невъзможност за самообслужване на ежедневните нужди. При такъв инцидент, казусът може да приключи по-бързо, със сключване на споразумение между Вас и собственика на домашния любимец, без да се налага явяване пред съд – чрез водене на преговори и изготвянето на споразумение, в което ще се уточни размерът на дължимото от собственика обезщетение, както и други важни елементи.

Съгл. Наредба за Обществения ред:

Чл.21. (1) Собствениците на домашни животни /кучета и котки/ са длъжни:

  1. Да декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от тях домашни животни и настъпилите промени в числеността им в срок до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените.

При неизпълнение се налага глоба от 50-500 лв.

  1. Ежегодно се представят притежаваните от тях животни за ваксинация срещу бяс в регистрирана ветеринарна клиника и амбулатория.

При неизпълнение се налага глоба от 50-250 лв.

  1. Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10 кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни.

Глоба 100 лв.

  1. Да събират фекалиите, отделени от домашните животни/котки, кучета/ при разхождането им на публични места. За целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой хигиенни пособия (найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка) или други.

Глоба 50 лв.

  1. При извеждането на домашни животни /кучета, котки/  да носят в себе си ветеринарномедицинският му паспорт и удостоверението за регистрация. Същите, при поискване, да се представят за проверка от длъжностните лица от общинската, районните администрации и полицията.

Глоба 20 лв.

  1. Да спазват приетия с решение на Общото събрание на собствениците правилник за вътрешния ред в етажната собственост.

При неизпълнение се налага глоба  от 200-500 лв.

 

В случай, че Вашият домашен любимец е нападнат от друго улично или домашно животно, то също бихте могли да предявите иск за причинените имуществени и/или неимуществени вреди или да се споразумеете със собственика на кучето – нападател.

В случай, че сте претърпели подобен изцидент, то следва да се обърнете към специализиран в този вид искове адвокат, с който да се консултирате какво е най-правилно да бъде предприето за защита на интересите Ви и обезвреда на претърпените имуществени или неимуществени щети.