Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Лични отношения с детето на дядото и бабата

Съгласно разпоредбата на член 128, алинея 1 от Семейния кодекс /СК/ дядото и бабата могат да поискат от съда да определи мерки за лични отношения с детето, ако това е в негов интерес. С тази разпоредба е признато отделно право на бабата и дядото да поискат от съда да им определи мерки на лични отношения с него. В тази връзка следва да бъде посочено, че отношенията между внуци и баба и дядо са самостоятелна категория семейни отношения, отделни от връзката дете – родители. Регламентираното от разпоредбата на член 128, алинея 1 от СК право на дядото и бабата на лични контакти с внуците следва да бъде съобразено с интереса на децата, като конкретно приложение на принципа за всестранна защита на децата, който винаги трябва да е водещ.
Семейният кодекс не съдържа легално определение на понятието „интерес на детето“. От тълкуването на разпоредбите на член 59, алинея 4 от СК във връзка с член 124 и член 125 от СК се налага извода, че интересът на детето е то да се отглежда и възпитава по начин, който му осигурява нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие, който му създава условия за съобразено с нуждите и наклонностите му възпитание, който го подготвя за живота като отговорна и самостоятелна личност, който му осигурява адекватно упражняване и опазване на личните му и имуществени права и интереси. Интересът на детето е винаги нещо конкретно, тъй като е интерес на отделна личност. В разпоредбите на § 1, точка 5 от ДР на ЗЗДт е дефинирано съдържанието на понятието „най-добър интерес на детето“, което налага извод, че подходът следва да бъде индивидуален, ориентиран към съобразяване на специфичните характеристики на конкретното дете – физически, психически и емоционални особености, пол, възраст, минало, индивидуални потребности и други.
В тази връзка е важно да се отбележи обичайното становище на съдилищата, че не следва да постановява решение, ръководейки се от общите принципи, че интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда, като контактува и с роднините от майчина и бащина страна; че отчуждението от дядо и баба не е в интерес на детето; че бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците си и то в техен най-добър интерес; че утвърдените родови отношения не трябва да бъдат прекъсвани при развод или при раздяла между родителите на детето.

Завеждането на иск от баба и дядо за определяне на мерки на лични отношения с детето изисква ползването на правна помощ от компетентен адвокат по семейно право. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация, субект или аспект на правото. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право и режим на лични отношения.