Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Лимит на обезщетенията за неимуществени вреди при ПТП

По силата на § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекс за застраховането (в сила от 01.01.2016г.), за застрахователните договори, сключени преди влизането в сила на Кодекс за застраховането (01.01.2016 г.),  се прилага част четвърта от отменения Кодекс за застраховането (отм. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г.), освен ако страните договорят друго след влизането в сила на КЗ. Ето защо, при определяне размера на дължимото застрахователно обезщетение, са приложими единствено нормите на част четвърта от отменения Кодекс за застраховането, които не предвиждат лимит на обезщетенията за неимуществени вреди, под този посочен в §27, ал. 1, т. 1 от ПЗР на КЗ (отм.)

Действително в § 96 от ПЗР на ЗИД на КЗ (ДВ, бр. 101 от 2018 г.) е определен максимален размер от 5000 лева, за обезщетяване на разширения кръг лица, между които попадат бабите и дядовците, като е придадено обратно действие за съдебните претенции, предявени след 21.06.2018 г., но някои състави на съдилищата намират, че този тип претенции не попадат в тази хипотеза, тъй като материално правните норми на новия Кодекс за застраховането обхващат само произшествията, в резултат на които се претендира обезщетение за неимуществени вреди, възникнали след влизането му сила, а именно 01.01.2016 г.

Дори да се приеме, че разпоредбата на § 96, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на КЗ (ДВ, бр. 101 от 2018 г.) е приложима за всички претенции, предявени след 21.06.2018 г., независимо от това по време на действие на кой кодекс е възникнало застрахователното събитие, съдебните състави намират, че тази разпоредба противоречи на правото на ЕС, доколкото е предвидена по-малка сума от посочените в чл.1, параграф 2 от Втора директива 84/5, кодифицирана с Директива 2009/1ОЗ/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“, чиито чл.9, ал.1 предвижда, следните минимални суми: в случай на телесно увреждане – минимална застрахователна сума 1 000 000 EUR за пострадал или 5 000 000 EUR за събитие, независимо от броя на пострадалите; в случай на имуществени вреди – 1 000 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите.

С оглед принципа на примата на Правото на ЕС над националното право, при констатиране на това противоречие съдът е длъжен, в рамките на своята компетентност, да приложи Съюзното право в неговата цялост и да защити правата, които то дава на частноправните субекти, като остави без приложение евентуалните разпоредби от вътрешното право, които му противоречат, без оглед на това дали те предхождат или следват съюзната правна норма, както и без да е необходимо да изиска или да изчаква отмяната на такава разпоредба по законодателен или друг конституционен ред. В тази връзка, според Решение на СЕС от 24.10.2013 г. по дело С-277/12, не се допуска национална правна уредба, съгласно която задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства, да  покрива обезщетението за неимуществени вреди, дължимо съгласно националната правна уредба на гражданската отговорност за смъртта на близки членове на семейството, настъпила при пътнотранспортно произшествие, само до определена максимална сума, която е по-малка от посочените в член 1, параграф 2 от Втора директива 84/5. Даденото тълкуване на нормата на Правото на ЕС има задължителен характер за всички юрисдикции при приложението й, доколкото се инкорпорира в нейния текст и има същата сила, с която се ползва самата разпоредба.

Всичко гореизложено сочи, че лимитите на застрахователните обезщетения, приети с § 96, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на КЗ (ДВ, бр. 101 от 2018 г.) са неприложими към oпределянето на застрахователно обезщетение и то не следва да бъде ограничавано в съответствие с тях.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по застрахователен казус, свързан с ПТП и лимити на застрахователната отговорност, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със застрахователно право и дела срещу застрахователни компании.