Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Иск с правно основание чл.19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ представлява съдебен иск за обявяване на предварителен договор за окончателен. Законодателят изрично е въвел изискване предварителният договор да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор.
Всяка от страните по предварителен договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. Искът следва да бъде уважен тогава, когато предварителния договор е действителен и е предявен от изправна страна. За да е действителен предварителния договор той трябва да отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1 и 2 ЗЗД. С оглед на това трябва да са спазени всички изисквания, които нашето законодателство поставя за сключване на окончателен договор за продажба на недвижим имот в предвидената нотариална форма. Основно изискване за този договор е да се установи по надлежния ред, че продавачът е собственик, с оглед разпоредбата на чл.363 ГПК.
Решението на съда, постановено при уважаване на иск с правно основание чл.19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите поражда последиците на окончателния договор. Волята на страните, обективирана в сключения помежду им договор не може да бъде подменяна от съда, като договорът може да бъде изменян само по тяхно взаимно съгласие или на основания, предвидени в закона, съгласно чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД.
Искът за обявяване на предварителен договор за окончателен по чл.19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите е конститутивен иск по своята правна същност и поради спецификите си изисква неговата конструкция и доказване да бъдат изготвени от квалифициран юрист.
В случай, че имате нужда от правен съвет относно предварителен договор или Закон за задълженията и договорите/ЗЗД/, то следва да се обърнете към квалифициран адвокат, който се занимава с вещно и облигационнно право.