Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изменение на издръжката в полза на детето

В съдебната практика се приема, че изменението може да представлява настъпила промяна във възможностите на родителите, здравословното им състояние или това на детето, в отношенията между родителите и детето, материалните условия, социалната среда, обкръжаващите лица. Основно изискване при преценката, която съдът следва да направи, е дали промяната в който и да е от факторите е трайно, а не с временен характер или инцидентна проява. Освен това е необходимо да бъдат съобразени всички обстоятелства с оглед интереса на детето, като тези обстоятелства, взети в съвкупност, формират комплексният критерий, въз основа на който се извършва преценката какъв да бъде режима на лични отношения на детето с родителя, комуто не са предоставени родителските права. Под „интереси на децата“, както е разяснено в Постановление на Пленума на Върховния съд /ППВС/ № 1/1974 г., чиито указания са запазили силата си и при действащия Семеен кодекс /СК/, следва да се разбират всестранните интереси на децата по тяхното отглеждане, възпитание и развитие, създаване на трудови навици и дисциплина, подготовка за обществено полезен труд и изобщо изграждането на всяко дете като съзнателен гражданин. Изброяването на обстоятелствата в член 59, алинея 4 от СК, както и в цитираното ППВС, е примерно, а не изчерпателно. Това е минимумът, който трябва да бъде взет предвид при изследване на най-добрия интерес на детето по смисъла на § 1, точка 5 от ДР на Закон за закрила на детето/ЗЗДТ/.

Съобразно разпоредбата на член 154, алинея 1 от ГПК, в съдебния процес в тежест на ищеца е да установи, че изменението на обстоятелствата, които засягат интереса на детето, е такова, че води до нуждата от промяна на определения размер.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за издръжката в полза на дете. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право и по-специално с дела в областта на издръжката на деца.