Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията

Дейността по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечение от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличие или за отсъствието на вписвания, е регламентирана в разпоредбите на чл.42  и следващите от Правилник за вписванията (ПВ), а съгласно изричната норма на чл.49 от ПВ, Агенцията по вписванията (АВ) отговаря за вредите, които произтичат от допуснати неточности в издаваните удостоверения и преписи. Дейността по издаването на справка по лице или удостоверение за вписванията по партидата на дадено лице е административна по своя характер, доколкото издаването на такъв документ по силата на нормативно установеното задължение на АВ е по съществото си административна услуга. По своя статут АВ представлява администрация към Министъра на правосъдието – чл.2 от Устройствения й правилник, а по см. на чл.54 от Закона за администрацията (ЗА) е администрация за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. В тази връзка и дейността на нейните служители по издаване на справките и удостоверенията, предвидени в чл.42 и сл. от ПВ, съставляват административна дейност, предвид което и за претърпените при нейното изпълнение вреди редът за отговорност е предвиденият в чл.1 от ЗОДОВ. В този смисъл е и вече утвърждаващата се съдебна практика на 5-членни състави на ВАС и състави на ВКС, по повод повдигани спорове за подсъдност между общите и административните съдилища по предявени искове против АВ за вреди от посочената дейност на нейни служители – например Определение №30/ 28.10.2016 г. на ВКС по гр.д.№ 17/ 2016г., Определение № 61/05.10.2017 г. на ВАС по адм.д.№ 45/ 2017г. В този смисъл е и Определение №566/ 23.11.2017 г. по ч.гр.д.№ 3899/ 2017г. по описа на ВКС. Принципните виждания на законодателя относно административноправния характер на възникващите правоотношенията с АВ, поставена в рамките на изпълнителната власт и съответните последици от този характер при претенциите за обезвреда личат и от последното изменение на чл.28 от Закон за търговския регистър с ДВ, бр.105/ 2016 г.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.