Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Извършване на делба

Извършването на съдебна делба е подчинено на два основни принципа – право на дял в натура и равноправие на съделителите. Първият принцип се съдържа в нормата на чл.69, ал.2 в Закона за наследството, а вторият е установен от практиката на съдилищата в Република България.

Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.2, изречение първо от ЗН всеки съсобственик, може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. Това е едното принципно положение. Според текста на чл.69, ал.2, изречение второ от ЗН неравенството на дяловете се изравнява в пари. Установеният в чл.69, ал.2 от ЗН принцип може да бъде реализиран по два начина – чрез теглене на жребий или чрез разпределение на имотите по реда на чл.353 ГПК – като всеки имот се свърже с конкретен собственик, а неравенството на дяловете се изравнява с пари. При разпределението по чл. 353 ГПК всеки имот следва да се свърже с конкретен собственик, във всеки дял трябва да се включат по възможност еднакви по количество и вид и приблизително равни по стойност имоти, респ. максимално съответстващи по стойност на дяловете на съделителите, като неравенството на дяловете се изравнява в пари.

При избора на способ за извършването на делбата следва да бъдат отчетени всички релевантни обстоятелства.

Съгласно разпоредбата на чл.349, ал.2 от ГПК, ако  неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или в пари.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.