Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Средство за защита срещу незаконност на принудителното изпълнение

Съдебните решения, постановени в производство по жалби срещу действия на съдебен изпълнител, пораждат правна последица, която не покрива съдържанието на силата на пресъдено нещо. Производството по член 435 – член 438 от ГПК е процесуално средство за защита срещу незаконност на принудителното изпълнение и има за предмет незаконосъобразни действия или откази на съдебен изпълнител. Производството е двустранно, спорно, правораздавателно по характера си, чийто предмет е валидността на извършеното от изпълнителния орган действие или исканото от жалбоподателя негово задължение. Правомощията на окръжния съд са контролно-отменителни и с реализирането им се упражнява контрол за законосъобразност на действието или отказа на изпълнителния орган. С разглеждането на споровете по член 435 от ГПК се разрешава процесуалния въпрос за валидността на процесуалните действия на съдебния изпълнител. Приетото от съда разрешение се отнася до обжалваното конкретно действие или отказ на съдебния изпълнител.

Както бе отбелязано по-горе, в производството по член 435 – член 438 от ГПК, съдът се произнася не като въззивна инстанция, а като контролен орган, който може да отмени незаконното действие, но не може сам да извърши дължимото валидно изпълнително действие /изключение е предвидено само в член 463, алинея 1 от ГПК/. По тази причина ЧСИ трябва да се съобрази с решението на съда. Ако не го стори, то неговото ново действие подлежи пак на обжалване, а ЧСИ отговаря дисциплинарно.

В случай, че имате нужда от правен съвет относно изпълнително дело, то най-добре е да се обърнете към адвокат.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена правна консултация.