Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Защита на обектите на интелектуална собственост

Съгласно закона за авторското право и сродните му права, обекти на закрила са всички произведения на литературата, изкуството и науката, които са създадени в резултат на творческа дейност и са изразени в каквато и да е обективна форма. Носител на авторското право е онова физическо лице, което е положило своя труд за реализиране и в резултат на чиято творческа дейност е осъществено произведението. Познато и от историята, авторството може да бъде и под псевдоним. В такъв случай, авторските права се упражняват от физическото или юридическото лице, което за първи път е разгласило произведението. Разбира се, последното се предполага, че е станало със съгласието на самия автор.

Правото на интелектуална собственост дава правна закрила, изразяваща се във възможност за плащане на обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което е отстъпено изключителното право на използване. Законът предвижда, че обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, стига да може да се докаже. Особеност е, че родово компетентен да разглежда този вид дела, е Окръжният съд по седалището или постоянния адрес на ищеца. Исковете, които могат да бъдат предявени, са „осъдителен“ и „преустановителен” – вид осъдителен иск, като и двата целят да се прекрати нарушаването на правото на обект. В края на този процес, съдът ще постанови решение, с което ще определи справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. Предвидено е и налагането на административнонаказателни разпоредби, които въвеждат имуществени санкции – глоба, в различен размер, в зависимост от тежестта на нарушението. Предвидено е дори и отнемане и предаване за унищожаване от органите на Министерството на вътрешните работи. Нарушенията се установяват от длъжностни лица посредством акт след извършване на проверка със съдействието на органите на МВР. Впоследствие се съставя наказателно постановление, с което на практика се налага наказанието, предвидено за извършеното нарушение. Изпълнението може да бъде доброволно – в рамките на 7 дни от получаването на наказателното постановление, както и принудително – посредством Националната агенция за приходите, което ще събере наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Производството е строго формално, поради което съветваме да се обърнете към адвокат, специализиран в този вид съдебни дела и имащ познания и компетентност да направи всичко това.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус, свързан с интелектуално право, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със съответната материя.