Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Заличаване на ипотека

Ипотека, която е погасена, следва да бъде заличена от книгите по вписванията. Заличаване на ипотеката може да бъде извършено в четири уредени от закона случая. Първият от тях е доброволното заличаване, което става въз основа на писмено съгласие на кредитора с нотариално заверен подпис, съгласно чл.179, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл.19, ал.1 от Правилник за вписванията (ПВп). Ипотеката може да бъде заличена и въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което е постановено заличаването /чл.179, ал.1 ЗЗД, чл.19, ал.1 от ПВп/. Когато се изтекли десет години от датата на вписването на ипотеката, без то да е подновено, заличаването става по молба на всяко заинтересувано лице – собственика на имота, длъжника, друг кредитор /чл.22 ПВп/. На следващо място съгласно разпоредбата на чл.175 от ЗЗД публичната продан на недвижимия имот погасява всички ипотеки. Купувачът на недвижимия имот може да иска заличаване на ипотеката след като удостовери пред съдията по вписванията, че проданта е извършена и че купувачът не е поел ипотеката.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена юридическа консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.