Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Забава на кредитора

Правните последици от забавата на кредитора са няколко. Кредиторът, който се намира в забава, не може да развали договора по съдебен или извън съдебен ред, тъй като не е изправна страна по него /гр.дело 4792/ 2007г., ІІ г.о ВКС/; кредиторът не може да прави възражение за неизпълнен договор; рискът от последващо погиване на вещта преминава върху кредитора- чл.96, ал.1 от ЗЗД; длъжникът се освобождава от отрицателните последици на собствената си забава- чл.96, ал.1 от ЗЗД, напр. престава да дължи лихва; длъжникът  остава да отговаря само при умисъл или груба небрежност; длъжникът може да претендира обезщетение на необходимите разноски, които е длъжен да прави във връзка със забавата, напр. да плаща за склад на неполучените от кредитора вещи. Важна последица, имаща пряко действие към  процесните отношения, е свързана с пораждане правото на длъжника да се освободи от задължението си – чл.97 ЗЗД вр.чл.328 ТЗ, в случай че то е за предаване на вещ, като поиска от районния съд по местоизпълнението да му определи подходящо място, където да предаде дължимото за пазене. Длъжникът може да се възползва или не от правната възможност по чл.97 ал.1 от ЗЗД. Ако не се възползва, върху него остава да тежи задължението за изпълнение по предаване на вещта.

В аналогичната норма пък на  чл.328 ал.1 ТЗ са предвидени няколко хипотези на освобождаване на продавача от забавата на купувача да получи стоката- предаване за пазене, продажбата й по пазарни цени или на публичен търг, след като купувачът бъде известен за това  и му бъде съобщено  времето или мястото на продажбата или търга, а при бързо развалящи се стоки продавачът може да ги продаде без да предизвестява за това купувача.

От друга страна при установена забава на длъжника за предаване на стоката, кредиторът разполага с иск за реално изпълнение, по силата на който може да иска осъждане на продавача/доставчика да му предаде закупената или поръчана вещ. Такъв иск не е предоставен в правомощията на длъжника при констатирана забава на кредитора за получаване на стоката. Това законодателно разрешение изхожда от разпределението на правата и задълженията на страните по продажбеното правоотношение.

В случай, че имате нужда от правна консултация, свързана с гражданско или търговско право, то най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат.