Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Жалба от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител

Предмет на съдебно производство по жалба по реда на член 435, алинея 4 от ГПК от трети лица срещу действия на Съдебен изпълнител, е оспорване насочването на принудителното изпълнение за паричен дълг върху недвижим имот, върху които трети лица твърдят, че разполагат с вещни права. Настоящата статия ще разгледа хипотезата на владение осъществявано от трети лица по отношение на недвижим имот към момента на подлежащото на съдебно оспорване изпълнително действие.

Според Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г., постановено по тълк.дело № 3/2010 г. на ОСГТК на Върховния Касационен Съд предмет на производството по обжалването по член 435, алинея 4 от ГПК е законосъобразността на действието на Съдебния изпълнител и в него въпросът за собствеността на вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение се разглежда, доколкото е необходимо да се установи законосъобразно ли е или не обжалваното действие. За активната легитимация на завареното в имота трето лице за обжалване на предприетите върху имота действия по принудително изпълнение по член 435, алинея 4 от ГПК е достатъчно да бъде установен фактът на осъществявано върху него владение към релевантния момент на жалба по реда на член 435, алинея 4 от ГПК от трети лица срещу действия на съдебния изпълнител.

Понятието „владение“ в смисъла на член 435, алинея 4 от ГПК следва да се разбира съгласно легалната дефиниция, дадена в член 68, алинея 1 от ЗС- упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. Установяване на факта на владеене на имота към момента на изпълнителното действие е в тежест на третото лице, в условията на пълно и главно доказване. При установено владение върху имота, осъществявано от третото лице, съдът преценява дали към момента на изпълнително действие вещта /движима вещ или недвижим имот/ е собственост на длъжника.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ при казус, свързан с жалба срещу действия на съдебен изпълнител, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално с изпълнително производство.